Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie


I. Zpracování osobních údajů


Splnění povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/EC, informujeme, že:

 1. Správce osobních údajů

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost “MAWIT S.C. Joanna Dyjas, Bartłomiej Dyjas”, se sídlem Imielin 41-407, ul. Maratońska 2, Polsko, zapsaná v Centrálním registru ekonomických činností, REGON: 360340501, NIP: 646-293-62-71, e-mailová adresa kontakt@drevene-domy.cz, tel. +48 666 054 197.

 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Správcem jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů má sídlo v kanceláři Správce na adrese: MAWIT S.C. Joanna Dyjas, Bartłomiej Dyjas, ul. Maratońska 2, 41-407 Imielin, Polsko, e-mailová adresa kontakt@drevene-domy.cz, telefonní číslo +48 666 054 197.

 3. Účely zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

  a) Účel zpracování: Veškeré činnosti související s přípravou, uzavíráním, řádným plněním a ukončováním smluv.
  Doba zpracování: Do konce smlouvy a po této době pro jiné účely související se smlouvou, např. doba zajištění případných pohledávek.
  Právní základ: Nařízení, čl. 6 sec. 1 lit. b).

  b) Účel zpracování: Veškeré činnosti související s přípravou, uzavíráním, řádným plněním a ukončováním smluv, jichž nejste smluvní stranou.
  Doba zpracování: Do konce smlouvy a po této době pro jiné účely související se smlouvou, např. doba zajištění případných pohledávek.
  Právní základ: Nařízení, čl. 6 sec. 1 lit. F).

  c) Účel zpracování: Realizace činností prováděných na základě udělených souhlasů, včetně: informování o Správci a jeho činnosti, marketingu prováděného prostřednictvím elektronických kanálů a telefonu, přípravy a zasílání objednaných obchodních nabídek, odpovědí na zprávy zasílané prostřednictvím webové stránky správce.
  Doba zpracování: Do odvolání udělených souhlasů.
  Právní základ: Nařízení, čl. 6 sec. 1 lit. a).

  S ohledem na situaci z bodů 3 písm. a-b, poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení uvedených cílů.

 4. Zdroje získávání osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje získané přímo od vás (např. údaje uvedené na formulářích), jakož i získané z jiných veřejně dostupných zdrojů, např. Národní soudní rejstřík (KRS), Centrální registr informací o hospodářské činnosti (CEIDG) a databáze REGON.

5. Příjemci osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů mohou být:a) orgány veřejné moci nebo subjekty oprávněné požadovat přístup nebo přijímat osobní údaje na základě právních předpisů,b) subjekty, které Správce pověřil zpracováním osobních údajů na základě uzavřených smluv, např. účtárny, advokátní kanceláře, tiskárny, poskytovatelé kurýrních služeb, poskytovatelé IT služeb a dalších služeb zpracovávající údaje jménem Správce,c) subjekty, kterým jste udělili souhlas se sdílením a zpracováním vašich osobních údajů.

Správce nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země ani mezinárodním organizacím.

6. Doba uložení dat

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu spolupráce s vámi nebo Subjektem, který zastupujete. Po této době po dobu promlčení nároků souvisejících s touto součinností nebo po dobu nezbytnou ke splnění povinností uložených obecně platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou uchovávány po dobu jeho platnosti, tedy do jeho odvolání. Po této době po dobu nezbytnou k plnění povinností uložených obecně platnými právními předpisy.

7. Že jo

Máte právo:
a) požadovat přístup k osobním údajům, které se vás týkají,
b) požadovat opravu osobních údajů, které se Vás týkají,
c) požadovat odstranění nebo omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají,
d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají,
e) požadovat přenos osobních údajů, které se Vás týkají,
f) podat stížnost u dozorového orgánu (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, dříve generální inspektor pro ochranu osobních údajů)

Podrobný rozsah vašich práv jako osoby, které se osobní údaje týkají, je obsažen v kapitole III GDPR oprávněné „Práva subjektu údajů“.

8. Automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným nebo částečně automatizovaným způsobem. Nebudou však využívány k rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování.

9. Změny zásad

Správce si vyhrazuje právo tyto zásady změnit a aktualizovat.

II. Zásady používání souborů cookie

„Cookies“ jsou malé textové soubory obsahující IT data uložená v zařízeních uživatelů, které jsou určeny k používání webových stránek. “Cookies” umožňují mimo jiné zobrazují webové stránky přizpůsobené individuálním preferencím a obvykle obsahují adresu webových stránek, dobu uložení na zařízení uživatele a vlastní jedinečný identifikátor.

Používáme relační (dočasné) a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou uloženy na zařízení uživatele až do odhlášení z webu nebo vypnutí webového prohlížeče. Trvalé soubory „Cookies“ jsou zase ukládány po definovanou dobu, která je určena parametrem obsaženým v souboru „Cookies“.

Informace obsažené v souborech „Cookies“ používáme mimo jiné k poskytování různých typů nástrojů a funkcí webových stránek a ke shromažďování obecných statistických údajů. To nám umožňuje identifikovat, jak uživatelé používají webovou stránku, a dává nám příležitost zlepšit její design a obsah. Zdůrazňujeme, že osobní údaje shromážděné pomocí „cookies“ jsou šifrovány způsobem, který zabraňuje přístupu k nim neoprávněným osobám. Zabraňují také osobní identifikaci uživatele.

Nastavení pro “Cookies” můžete změnit ve svém webovém prohlížeči a ručně je odstranit. V nastavení jsou k dispozici příslušné informace o používání „cookies“ a možných konfiguracích v závislosti na typu prohlížeče.

Podrobné informace o změně nastavení pro “Cookies” a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v sekci nápovědy webového prohlížeče a na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
internet Explorer
Opera
Safari
Microsoft Edge

Máte otázky? Kontaktujte nás!